2009. április 26., vasárnap

100 éves a „Keleti ezüst”

1909-ben jelent meg Ja. I. Szmirnov: Восточное серебро (Vosztocsnoje szerebro = Keleti ezüst) című könyve. Ha e jubileumtól fellelkesülve keresné valaki, a Nemzeti Múzeum könyvtárában megtalálja. Nevezett könyvtár katalógusát böngészve egyéb orosz nyelvű régiségekre is bukkanhatunk. E könyvek és folyóiratok hazai felbukkanása jelzi, hogy az előző századforduló idején már nemcsak a nyelvészek, hanem a régészek figyelme is kelet felé fordult. Együtt kutatták a magyar nyelv és nép őstörténetének kelet felé vezető nyomait.

A „Keleti ezüst” az egykori Perzsiában egykoron uralkodott Szaszanida dinasztia fémművességének emlékeit mutatja be. Hogy mi ebben a finnugor? E tárgyak – korsók, tálak, csészék – többsége finnugor területről került elő. És mi benne a magyar? Az edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok párhuzamai a Kárpát-medencében talált, és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatók.

Ezüsttál, Anyikovszkoje falu, Cserdini járás, Permi területNagyszentmiklósi kincs, 2. sz. korsó, „égberagadási jelenet”

E jelenségek joggal keltették fel őstörténész elődeink érdeklődését, igyekeztek követni az újabb tudományos eredményeket, így a szaszanida fémművesség további szakirodalma is (az alapvető monográfiák) elérhető Magyarországon.

E művek:
Orbeli, I. A. – Trever, K. V.: Сасанидский металл. (Szaszanidszkij metall) Leningrád, 1935.
Marsak, B. I.: Согдийское серебро (Szogdijszkoje szerebro) Moszkva, 1971.
Darkevics, V. P.: Художественный металл востока. (Hudozsesztvennij metall vosztoka) Moszkva, 1976.
Marsak, B. I.: Silberschätze des Orients. Lipcse, 1986.
Trever, K. V. – Lukonyin, V. G.: Сасанидское серебро (Szaszanidszkoje szerebro) Moszkva, 1987.


Nézzük először a finnugor vonalat:

Trever és Lukonyin könyve az Ermitázs szaszanida ezüstjeit közli. Az 50 darabos gyűjtemény 27 tárgya származik a permi finnugorok – komik, udmurtok – földjéről. További 6 darabról szintén föltehető, hogy finnugor kézben volt: Nyugat-Szibériából és Baskíriából (tehát az egykori Magna Hungaria területéről) származnak. E gyűjteményen kívül további példányok vannak finnugor, sőt szamojéd(!) területekről is a helyi múzeumokban.

A finnugor tájakról származó szaszanida edények lelőkörülményei egységesek: nem települések és nem temetők régészeti feltárása során kerültek elő, hanem véletlenszerűen, kis mélységből, ásó, kapa, eke stb. által kifordítva. Esetenként több tárgyat is találtak együtt, nemcsak szaszanida, de bizánci importból származókat is. Ezek alapján fölmerülhet, hogy a történelem viharai elől elásott kincsekről van szó. Egyéb körülmények – az edényeken látható utólagos bekarcolások (egyelőre értelmezhetetlen vonalrendszerek, mitikus lények) és néprajzi megfigyelések azonban arra engednek következtetni, hogy ezek nem magánszorgalmúlag összegyűjtött, elrejtett és elfeledett kincsek, hanem az egykori szent ligetekben a közösségi szertartások során használt tárgyak, előkerülési helyük pedig az egykori szent ligetek területével azonos. E témakörrel többször foglalkozott Fodor István, legutóbb részletesen, itt: Prémkereskedelem, művészet, hitvilág. Kereskedelem és hatása őseink korában. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei, XI. Nagykőrös, 2008. 127–192. Megállapításai szerint a finnugorok prémexportjuk ellenértékeként kapták ezeket az edényeket. Sámánszertartásaik során azért használták őket, mert hiedelemrendszerük elemeit látták a szaszanida edényeken ábrázolt mitologikus témájú jelenetekben. Az ősiráni eredetű dualisztikus világszemlélet, a Nap és a Hold tisztelete talán már a bronzkorban beépült a finnugor mitológiába, amikor régészetileg bizonyíthatóan erős kapcsolatok alakultak ki az erdőövezetben élő finnugorok és a sztyeppövezetből a finnugorok közé is betelepülő ősiráni csoportok között.

A szaszanida edények használata a finnugor sámánszertartásokban tehát egy sajátos kulturális adaptációval magyarázható. E jelenség megértése után is maradtak azonban még feltárandó kutatási irányok:

1. Miért nem találtak szaszanida edényeket a mordvinok és cseremiszek földjén? Pedig a későszaszanida–szogd fémművesség hatása náluk is kimutatható (tarsolylemezek, övveretek), és a történeti források szerint (Isztakhrí) a prémkereskedelemben ők is részt vettek.

2. Valamiféle teokratikus közösségi rendszer élhetett az ugoroknál és a permieknél, ha a kereskedelemből eredő javakat kultikus célokra használták. Az egyházi vezetők (sámánok) rendelkeztek a közösség javai fölött? Erre utalhat az a későbbi adat, hogy Permi Szent Istvánnak hittérítő tevékenysége során legfőbb ellensége Pam-szotnyik volt, aki neve alapján (szotnyik = százados) világi funkciót is betöltött, a legendabeli szerepe szerint azonban „varázsló”, tehát sámán is volt (ezekről lásd itt).


A magyar vonal:

A nagyszentmiklósi kincs rendkívüli minőségű és mennyiségű aranytárgy együttese: kb. 20 kg arany több mint 20 edény formájában. Az edények alakja, az ábrázolt motívumok a szaszanida fémművesség felé vezetnek vissza. László Gyula monográfiájában (Nagyszentmiklósi kincs. Bp. 1977.) a kincset a honfoglaló magyarok hagyatékának tartotta.

László Gyula fenti műve előtt pár évvel jelent meg B. I. Marsak könyve a szogd fémművességről. Ebben a szerző az addig egységes egészként tárgyalt szaszanida fémművességről leválasztotta a szogd stílusú tárgyakat. A szogd fémművesség már a Perzsa Birodalom bukása után, az Abbaszida kalifátussal érkező muszlim hatást magába olvasztva fejlődött ki: a mitologikus vadászjelenetek helyett, amelyekben a perzsa uralkodók mint „napkirályok” szerepeltek, az edényeken burjánzó pálmalevelek – palmetták – sorozata jelent meg. Marsak a szogd fémművesség emlékeit három csoportba osztotta, és megállapította, hogy a B csoport tárgyainak egyik motívuma (három pont vagy karika a palmetták körül) a honfoglaló magyarok fémtárgyain (tarsolylemezek, övveretek, korongok, szablyamarkolatok stb.) is jelen van.

A szogd fémművesség termékei tehát fontos szerepet töltöttek be az erdőövezetben élő finnugorok kultikus életében, ugyanakkor szogd motívumok figyelhetők meg a Kárpát-medencébe betelepülő magyarok fémművességében is.


Egy későszaszanida tál (lelőhely: Tomiz falu, Vjatkai kormányzóság) részlete, már a szogd fémművesség felé mutató jegyekkel: az állat farka pálmalevelekben végződik, a szegély mintájában (a szívekben, valójában levelekben) látható a három pont (a levelek tengelyét jelző vonalak fölött)
A tarcali tarsolylemez részlete. A legnagyobb palmettán látható a három karika, míg a kisebbeken csak egy-egy


A nagyszentmiklósi kincs tárgyairól az is feltételezhető, hogy Szogdiában készültek, de ezen leletegyüttessel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy egy újabb monográfia az avarokhoz kapcsolja (Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs: régészeti tanulmányok. Bp. 2004.).

A szogd fémművesség rendkívüli kisugárzása Szogdia helyzetéből következett: e terület a Selyemút fontos állomása volt, a szogd kereskedők továbbították a Kína felől érkező árukat és a helyi termékeket is Európa különböző tájaira és országaiba

És végül: szogd hatású, talán magyar készítésű tárgyak finnugor és szamojéd területeken:

A keleti ezüstök között található néhány gyengébb kidolgozású, de a későszaszanida–szogd ötvösművészet keretébe tartozó tárgy. Ezek: az utyemilszki tál, muzsi tál, kudeszevai csésze, szalehardi tálak. E tárgyakat a később előkerült szalehardi tálak kivételével már László Gyula is magyar készítményeknek vélte. A magyar kapcsolatot B. I. Marsak és V. P. Darkevics is elfogadta. A szalehardi tálakat N. V. Fjodorova mutatta be az 1990-es debreceni finnugor kongresszuson. E tárgyakat a palmettákon látható három pont, illetve a lovas lószerszámjának ábrázolására használt motívum köti a szogd B iskolához és a honfoglalók fémművességéhez.


A kudeszevai csésze rajza: a szegélyen és a palmettává változó oroszlánfarkon is ott látható a három pont. A szegély mintázata elnyújtott változatban megfigyelhető a tarcali tarsolylemez szegélyén is (csak egy ponttal, lásd fent), valamint az utyemilszki tálon a ló farhámján (igen elnagyoltan, lásd lent), és az egyik szalehardi tálon is.

Külön kategóriát képvisel a szintén keleti finnugor területekről származó veszelovi tarsolylemez, amely kidolgozottságát tekintve is teljesen egyenértékű a honfoglaló magyar fémművesség legszebb alkotásaival. E tárgy esetében Fodor István (idézett cikkében) azt feltételezi, hogy talán a Kárpát-medencéből került keletre, míg az említett tálakat és csészéket véleménye szerint még a keleti szállásokon élő magyar mesterek készíthették.

7 megjegyzés:

Fejes László írta...

Az érdekesség kedvéért jegyezném meg, hogy a Nagyszentmiklósi lelet motívuma jelenik meg az István, a király lemezborítóján is.

És akkor a kérdések:

1. A wikipédia következetesen Szászánida birodalomról beszél, míg a szövegben Szaszanida van. Mi az eltérés háttere?

2. Nem egészen világos, hogy mi alapján következtetünk arra, hogy az edényeket a kultuszok gyakorlásához használhatták. Magánszemély is eláshatta valahova a kincseit, és a bekarcolások (ezekből is jó lenne látni néhányat, talán egy elkövetkezendő posztban) sem igazolják ezt feltétlenül: magánember is véshet be vallási jelentet, figurát -- ráadásul ha még meg sem fejtették őket, nem is tudhatjuk, mik ezek valójában.

3. Kb. milyen mennyiségben találtak ilyen edényeket más finnugor területen, hogy mari és mordvin területen ezek hiánya annyira feltűnő?

4. Kb. mikorra tehető ezen edények használata (tehát mikor áshatták el őket)? Lehet tudni, hogy mikor mentek ki a használatból, és miért (pl. az udmurtoknál mai napig vannak helyek, ahol a szertartások élnek)?

5. Van-e arra vonatkozó sejtés, hogy kb. milyen gyakoriak lehettek az ilyen edények, mennyire voltak gyakoriak egy átlagos közösségben?

6. Hogy kerülhettek (akár a Baskíriai magyaroktól) Muzsiba, Szalehárdba ezek az eszközök, és főleg mikor. Mikor kerültek a földbe?

7. Hogyan köthetőek néphez ezek a leletek? Ha pl. a szaszanidáktól vagy a szogdoktól eljuthatott ez a technika a magyarokhoz, akkor miért ne sajátíthatta volna el ugyanezeket bármelyik sztyeppei nép?

Egyébként nagyon remek poszt, rengeteg érdekes adattal, köszönjük.

bitxəšï írta...

Üdv!

Érdekes a cikk!
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a cikk írója mit ért "finnugor területek" alatt?

A választ előre is köszönöm!

nincs írta...

Kérdések és válaszok:


1. A wikipédia következetesen Szászánida birodalomról beszél, míg a szövegben Szaszanida van. Mi az eltérés háttere?

Csak tippelni tudok: valami átírási probléma lehet a háttérben, feltehetőleg, aki á-t ír, arra kíván utalni, hogy hosszú magánhangzó lehet az eredetiben. Persze ez csak olyan eredeti alak esetében feltételezhető, amely nem jelölte a magánhangzó hosszúságát, vagy egyáltalán a magánhangzót. Szóval fogalmam sincs. Manapság a magyar szakirodalom egyértelműen a szaszanidát használja, a szászánida a régebbi írásmód. Az átírási problémákra lásd még Nabukodonozor – Nabu-kudurri-usur vagy Nofretete – Nefertiti stb.


2. Nem egészen világos, hogy mi alapján következtetünk arra, hogy az edényeket a kultuszok gyakorlásához használhatták. Magánszemély is eláshatta valahova a kincseit, és a bekarcolások (ezekből is jó lenne látni néhányat, talán egy elkövetkezendő posztban) sem igazolják ezt feltétlenül: magánember is véshet be vallási jelentet, figurát -- ráadásul ha még meg sem fejtették őket, nem is tudhatjuk, mik ezek valójában.

A néprajzi példákra általában utaltam, hiszen igen röviden kellett összefoglalnom a témát. Konkrét adatok itt olvashatók: Csernyecov, V. N.: K voproszu o pronyiknovenyii vosztocsnovo szerebra v Priobje. Trudi Insztyituta Etnografii II. 1947. 113–134. Csernyecov hivatkozik egy 16. századi forrásra is, amely szerint egy fa ágára két ezüst edényt akasztottak, a nap és a hold jelképeiként.
Valóban, a keleti ezüstök között lehetnek nem kultikus célokat szolgált tárgyak is. Erre vonatkozóan Fodor István (Prémkereskedelem. művészet, hitvilág. Kereskedelem és hatása őseink korában. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei XI. Nagykőrös, 2008. 146.) V. Ju. Lescsenkót idézi, aki szerint az ezüst edények 25%-át használhatták kultikus célokra. Szerinte azonban több mint 25%-át (szerintem is). (Lescsenko, V. Ju.: Iszpolzovanyije vosztocsnovo szerebra na Urale. Sajnos azonban az egyébként is igen trehányul szerkesztett cikkből kimaradt, hogy Lescsenko hol publikálta ezt a művét, de Fodor István biztos megmondja, ha rákérdezel nála.)


3. Kb. milyen mennyiségben találtak ilyen edényeket más finnugor területen, hogy mari és mordvin területen ezek hiánya annyira feltűnő?

Semmilyen mennyiségben. A permieknél van és az obi-ugoroknál. Sőt a permieknél találtak többsége is azon vidékekről származik, ahol valaha obi-ugorok éltek, tehát ők hozhatták magukkal a Kr. u. 4. sz. környékén történt áttelepülésük során ezen edények feltehetőleg kultikus célú használatát. Ez a szokás aztán környezetükben valamennyire elterjedt.


4. Kb. mikorra tehető ezen edények használata (tehát mikor áshatták el őket)? Lehet tudni, hogy mikor mentek ki a használatból, és miért (pl. az udmurtoknál mai napig vannak helyek, ahol a szertartások élnek)?

Ezeket az edényeket nem biztos, hogy elásták, hiszen nem túl mélyen kerültek elő. Egyszerűen otthagyták őket, vagy feledésbe merültek, ha meghalt a sámán, vagy a közösségnek menekülnie kellett. Pl. az európai obi-ugorok a 18-19. században szivárogtak vissza Szibériába, ekkor is maradhatott néhány edény a szent ligetekben, amelyeket lassan elborított az avar.. Egyébként az ezüst edények iránti igény még a 18-19. században is kimutatható az obi-ugoroknál, tehát éppenséggel lehet olyan keleti ezüst, amit 100-200 éve még használtak (Pritkova, N. F. Metallicseszkaja kultovaja poszuda u ugrov. Szbornyik Muzeja Antropologii i Etnografii. X. 39–46.).


5. Van-e arra vonatkozó sejtés, hogy kb. milyen gyakoriak lehettek az ilyen edények, mennyire voltak gyakoriak egy átlagos közösségben?

Nem olvastam ilyet, meg kellene kérdezni egy sámánt, ő mit sejt. :)


6. Hogy kerülhettek (akár a Baskíriai magyaroktól) Muzsiba, Szalehárdba ezek az eszközök, és főleg mikor. Mikor kerültek a földbe?

A prémkereskedelem útvonalain kerülhettek a finnugorokhoz ezek a tárgyak. A tatárjárás fölszámolja az arab–perzsa kultúrkör és a finnugorok közti kereskedelmi kapcsolatokat. Földbe kerülésük nem meghatározható, noha gyakran érmékkel együtt kerülnek elő, de a kultikus célokat szolgáló tárgyak évtizedekig, évszázadokig használatban lehettek.


7. Hogyan köthetőek néphez ezek a leletek? Ha pl. a szaszanidáktól vagy a szogdoktól eljuthatott ez a technika a magyarokhoz, akkor miért ne sajátíthatta volna el ugyanezeket bármelyik sztyeppei nép?

Még évszázadok kellenek ahhoz (ha megérjük), hogy Oroszország területe régészetileg annyira ismert legyen, mint a Kárpát-medence. Jelenlegi ismereteink szerint a szogd fémművességnek csak szórványleletei vannak innen-onnan, késői felvirágzása a számtalan lelet tanúsága szerint egyértelműen a Kárpát-medencéhez és a honfoglaló magyarokhoz köthető – szogd ötvösök keze nyomán vagy a tőlük ellesett formakincset használó magyar ötvösöknek köszönhetően (avagy is-is).

––––––––––

Üdv!

Érdekes a cikk!
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a cikk írója mit ért "finnugor területek" alatt?

Mindazon területeket, ahol a régészeti leletek szerint finnugor őslakosság élt.. Ez az erdőövezet Finnországtól Nyugat-Szibériáig (a Baltikumban és a Felső-Volgánál a finnugorok mellett balti ősnépességgel is számolhatunk).

Fejes László írta...

Köszönöm a részletes válaszokat, de azt hiszem, egy kérdést félreértettél:

"3. Kb. milyen mennyiségben találtak ilyen edényeket más finnugor területen, hogy mari és mordvin területen ezek hiánya annyira feltűnő?

Semmilyen mennyiségben. A permieknél van és az obi-ugoroknál. Sőt a permieknél találtak többsége is azon vidékekről származik, ahol valaha obi-ugorok éltek,..."

A kérdés arra vonatkozott, hogy a permi, obi-ugor területeken mekkora a talált mennyiség. Nyilván csak ehhez képest feltűnő a mari, mordvin területeken a hiány.

Köszönöm!

bitxəšï írta...

Köszönöm a választ!

nincs írta...

Az Ermitázsban van 33 darab finnugor területekről, más oroszországi múzeumokban és a világ egyéb tájain is akad néhány, szóval összesen 50-nél nincs több. A permieknél találtakon kívül csak a szalehardiakról tudok.

nincs írta...

Pardon, ugye a 33-ból 3 Baskíriából, 3 Szibériából való, és a maradék 27 ugyan permi területekről származik, de túlnyomórészt onnan, ahol valamikor obi-ugorok is éltek, akiktől állítólag ered az ezüsttálak szent ligetekbeli használata.